رسالت

نوآوری و طراحی

در جهان امروزه اهدافی مانند کاهش مصرف انرژي حداقل آلودگی های صوتی و محیطی و تغییر و به روز رسانی معیارهای مورد پذیرش و کنوانسیون های جهانی ایجاب میکند به عمر هر طرح توجه داشته

کیفیت برتر

یک کالا فقط زمانی می تواند در چرخه بازار داخلی و جهانی معامله شود که با معتبرترین تولیدات جهانی برابری کیفی داشته باشد,ولی به شرطی باقی می ماند که کیفیت برتری را هدف قرار دهد.

کنترل کیفی

تولید پایدار فقط با دیدگاه بسوی کیفیت هرچه مطلوبتر امکان دارد,درک و جاری سازی استانداردهای جهانی حاکم بر صنعت تهویه سرلوحه خط مشی فن ایران است.

چشم انداز

زندگی سالم با کاهش آثار محیطی توسعه صنعتی امکان پذیر است.فن ایران چشم انداز آینده خود را خدمت به انسانها با تولید تجهیزات تهویه با هدف کاهش آلودگی محیط زیست ترسیم نموده است.