اخبار

حضور شرکت صنعتی فن ایران درنمایشگاه نفت ,گاز و پتروشیمی سال1401

بیست وششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز،پالایش و پتروشیمی در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران از تاریخ 23 لغایت …

بیشتر

بیست و ششمین دوره نمایشگاه نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی سال1401

نمایشگاه بین المللی نفت گاز پتروشیمی

بیشتر

همنشینی‌ مدیران‌ و پرسنل به مناسبت‌روزجهانی‌کارگر

برگزاری مراسم‌روزجهانی‌کارگر به‌مورخ17اردیبهشت1401درکارخانه‌صنعتی فن‌ایران

بیشتر

بازدید مدیر عامل مترو ازکارخانه فن ایران

تست اتش فنهاى ازادراه تهران شمال قطعه يك از چپ مهندس شاهرخى مديريت طرح مهندس سحرى مقدم مشاور وزارت راه …

بیشتر

بازدید مدیر عامل مترو ازکارخانه فن ایران

تست اتش فنهاى ازادراه تهران شمال قطعه يك از چپ مهندس شاهرخى مديريت طرح مهندس سحرى مقدم مشاور وزارت راه …

بیشتر

تست آتش فن های آزاد راه تهران – شمال

تست اتش فنهاى ازادراه تهران شمال قطعه يك از چپ مهندس شاهرخى مديريت طرح مهندس سحرى مقدم مشاور وزارت راه …

بیشتر

تست فن محوری مربوط به تونل 16 قطعه 1 آزادراه

تست موفقیت آمیز فن محوری 250کیلو وات100متر مکعب درثانیه بافشار

بیشتر